Algemene Voorwaarden

Privacy en bescherming persoonsgegevens
WIRA WIRI PRODUCTIONS verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. WIRA WIRI PRODUCTIONS gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. WIRA WIRI PRODUCTIONS geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van docent Charlie Crooijmans richting de deelnemer is beperkt tot het bedrag van de les.

Charlie Crooijmans is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of andere communicatiemiddelen, het (onjuiste) gebruik van de website door de gebruiker/deelnemer en het verstrekken van onjuiste gegevens door de gebruiker/deelnemer. Daarbij is Charlie Crooijmans, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de deelnemer.

Deelname aan de gegeven ESSENTRICS lessen, door Charlie Crooijmans is op eigen risico van de deelnemer. De docent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen.

Charlie Crooijmans is gecertificeerd ESSENTRICS docent. Toch bestaat er bij elke vorm van actieve sportbeoefening altijd de kans een blessure op te lopen. Deelnemers aanvaarden dit risico op een blessure bij deelname aan de door Charlie Crooijmans gegeven ESSENTRICS lessen. Wira Wiri Productions biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer altijd een arts voordat je met ESSENTRICS lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan desbetreffende ESSENTRICS-docent weten voordat je aan de ESSENTRICS-les begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende ESSENTRICS-docent.
  • Voer de ESSENTRICS-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen ESSENTRICS-oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Les 
Door deelname aan een les georganiseerd door WIRA WIRI PRODUCTIONS verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De deelnemer kan deelnemen aan een les nadat deze zich daarvoor vooraf bij WIRA WIRI PRODUCTIONS heeft ingeschreven.

Het is niet toegestaan om een reservering te maken onder een valse naam of met opgave van een vals adres.

Annulering deelname les 
Tot 24 uur voor de geplande datum van de les kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Het geld wordt dan teruggestort. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 24 uur voor een geplande les annuleert, wordt in principe geen geld terugbetaald. Charlie Crooijmans kan daar na overleg van afwijken, indien dit financieel draagbaar is. 

WIRA WIRI PRODUCTIONS behoudt zich het recht voor om een geplande ESSENTRICS-les te annuleren, als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer.

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voor over te gaan tot het boeken van een les bij WIRA WIRI PRODUCTIONS. 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een evenement of workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zaandam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.